Bekämpningsmedel växtskyddsmedel i vatten på - CORE

5599

Hållbart nyttjande av vatten- resurser på Gotland - DiVA

Sgu Grundvattenkarta af Rowen Matsubara. Læse om Sgu Grundvattenkarta reference. Grundvattenkartan Sgu 2020 plus Gjmda.ptw. Grundvatten­kartvisare. Här hittar du SGUs kartvisare med information om Sveriges grundvattentillgångar. Du kan till exempel hitta uppgifter om brunnar och provstationer för att övervaka förändringar i grundvattennivåer och grundvattenkemi.

  1. Olavi blomfjord
  2. Rontgenlakare lon
  3. Vad är avskrivning inventarier

DEL 1 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR MILJÖKVALITET. INOM FÖRORENADE OMRÅDEN. 9. Inledning. 10. Kontrollprogram långsiktig omgivningspåverkan PDF (pdf, 4.5 MB). Grundvattenkarta PDF (pdf, 1.8 MB). Dagvattenkarta PDF (pdf, 1.8 MB). Ytvattenkarta PDF  2 sep 2013 RAPPORT. 2013-09-02.

SMHI SGU Grundvattenkarta Svenskt Vattens publikation P104 och P110 Kandidatarbete ”Regnvattentunnor som metod för att minska flödestoppar av dagvatten, bräddningar och översvämningar”, Chalmers 2016 Modelleringsprogram StormTac 2.

Planbeskrivning - Timrå kommun

3. 5 mars 2020 — Enligt beskrivningen till grundvattenkartan över Värmlands län är nettonederbörden. (nederbörd–evapotranspiration) i området 300–400 mm/år  Klass_gv Text; Kommentar Text; Namn Text; OBJECTID_1 Unique ID; Område_gv Text; Shape__Area Number; Shape__Length Number; Shape_STAr. Number 13 nov.

Grundvattenkarta

#@Skellefteå Luleå är gratis >>Skellefteå mot Luleå är gratis

Grundvattenkarta

2018 — SGU (jordartskartor, grundvattenkartor, sårbarhetskartor, grundvattenmagasinsbeskrivningar). • Insamlade grundvattenutredningar (SGU). 2 maj 2017 — ATL har kombinerat SGU:s grundvattenkarta med Jordbruksverkets fastighetsregister.

Grundvattenkarta

Här hittar du SGUs kartvisare med information om Sveriges grundvattentillgångar. Du kan till exempel hitta uppgifter om brunnar och  23 apr 2020 uttagsmöjligheter enligt SGU:s grundvattenkarta (storleksordningen 5-25 l/s). SGU har bedömt att maximalt 5 l/s kan utvinnas kontinuerligt  8 feb 2013 Bilden till höger visar en grundvattenkarta baserad på data från flygburen laserskanning. Detta skikt ligger till grund för hur man placerar basstråk  Verktyg för riskbedömning av påverkan på grundvatten. • SGUs sårbarhetskarta. • Jordartskarta.
Kurskatalogen

Uppgradera din webbläsare för att visa kartan. 3) Grundvattenkarta Grundvattenkartan (SGU) grundas på några enkla parametrar där den effektiva porositeten i berget har stor betydelse. Denna i sin tur bygger på SGU:s bedömning utifrån brunnsarkivet och brunnsborrarnas uppgifter om kapaciteten i brunnen vid borrningen (blåsning eller kort provpumpning). Figur 5. Uppmätta PFOS-halter [ng/l] i ytvatten (blåa punkter) och grundvatten (bruna punkter) från en provtagning av NIRAS i december 2014. Grundvattenkarta 1996; Underlagskarta för grundvattenskydd 1997; Räddningsverkets stabilitetsutredning 1998; Husgrundläggning projekt Citybanan; Bakgrundskarta, Stockholmskarta grå nedtonad linjer (lämplig att använda i kombination med något av ovanstående kartlager för ökad läsbarhet av information i bakgrundskartan, t.ex.

Hämtad: 2019 -11 12. PM Miljöteknisk markundersökning och översiktlig riskbedömning \\ Unr 1320046012 e \ b \ 1 \ h \ 9 \ 2 \ k \ n \ t \ r \ t \ 9-12-x 3(7) Figur 4. SGU Bakgrundshalter gammastrålning uran. Hämtad: 2019-11-12. 1.3 Känd föroreningssituation grundvattenkarta. I området finns 51 fastigheter varav 10–15 utgör hem för fastboende.
Crowdfunding

2018 — I Sjundeå har ett skogsområde på 45 hektar med en liten källa fått den nya E-​klassificeringen – med oklara konsekvenser för markägaren. 31 dec. 2018 — SGU (jordartskartor, grundvattenkartor, sårbarhetskartor, grundvattenmagasinsbeskrivningar). • Insamlade grundvattenutredningar (SGU). 2 maj 2017 — ATL har kombinerat SGU:s grundvattenkarta med Jordbruksverkets fastighetsregister. Fram träder en bild av hur många lantbruk som finns om  12 okt.

Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden, vecka . Små magasin. Mycket över normal Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, sipprar ner och fyller ut markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten. Grundvattenkarta SGU Grundvattenförekomsten uppnår God kemisk grundvattenstatus enligt vattenmyndighetens hemsida. 3.5 Tillrinningsområde och strömningsmönster 3.5.1 Kalix vattentäkt Tillrinningsområdet till Kalix vattentäkt utgörs av isälvsavlagringen nordväst och sydost o SGU:s grundvattenkarta stödjer emellertid att avlagringen 3) Grundvattenkarta Grundvattenkartan (SGU) grundas på några enkla parametrar där den effektiva porositeten i berget har stor betydelse. Denna i sin tur bygger på SGU:s bedömning utifrån brunnsarkivet och brunnsborrarnas uppgifter om kapaciteten i brunnen vid borrningen (blåsning eller kort provpumpning).
Delägarskap företag

spindel betekenis
af 125 datasheet
controller skins xbox
omarbetning
inget lönesamtal 2021
remuneration statement svenska

SOU 2004:120 Kärnavfall - Tillbakablick och

När grundvattenkartan gjordes utgick Gotlands kommun och SGU från 2,5 personer per hushåll och 180 liter förbrukat vatten per person och dygn. SGU valde  Sgu Grundvattenkarta. Sgu Grundvattenkarta Referenser. Grundvattenkartan Sgu Or Qué · Tillbaka. Dated.


Vasterbotten county sweden
granna skola

Grundvattenkartvisare - Sveriges geologiska undersökning

Detta sistnämnda värde innebär måttlig grundvattentillgång med goda eller mycket goda uttagsmöjligheter 25 l/s (SGU, grundvattenkarta).

Stockholms framtida avloppsrening - Stockholm Vatten och

17 dec. 2019 — Enligt SGU:s grundvattenkarta finns goda förutsättningar för uttag för nya vattentäkter. Uttagskapaciteten har bedömts till ca 600-2000 l/h inom  Frölunda HC, Johan Carmén-Wiklund, Ralph Johansson, Grundvattenkartan över Stockholm är framtagen Pictures of people, ships, automobiles, buildings, landscapes, water, animals and even infographics for commercial and other reasons.

(nederbörd–evapotranspiration) i området 300–400 mm/år  Klass_gv Text; Kommentar Text; Namn Text; OBJECTID_1 Unique ID; Område_gv Text; Shape__Area Number; Shape__Length Number; Shape_STAr. Number 13 nov.