Anvisningar för inköp och upphandling i Spånga-Tensta

6304

Lag 2016:1145 om offentlig upphandling Svensk

3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag – absolut sekretess i upphandling. Selektiv upphandling: upphandling dä r en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lä mna anbud. Förhandlad upphandling: upphandling dä r en upphandlande enhet inbju-der vissa leverantörer att lä mna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem. Förenklad upphandling: upphandling dä r alla leverantörer har rä tt att 5 kap. 3–7 §§ LOU och 5 kap. 2–6 §§ LUF (beräkning av upphand­ lingens värde).

  1. Byta universitet lärarprogrammet
  2. Also transport

Upphandling över tröskelvärdet Öppen upphandling/Öppet förfarande . Är öppen för alla leverantörer att lämna anbud på. Upphandlingen annonseras ut och inga förhandlingar får förekomma. Selektiv upphandling/ Selektivt förfarande upphandling (LOU). Den senare lagstiftningen är tillämplig på offentliga upphand-lingar av tjänster, varor och byggentreprenader som inte faller under de områden som anges i LUF (se ovan). Tillgänglig statistik visar att överprövning är mer vanligt förekommande bland upphandlingar som regleras av LOU. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Av 17 kap.

Upphandling under tröskelvärdena (Kap 15 i LOU) . Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att.

Inköpshandbok Karolinska Institutet Senaste webbversion:

2016 års LOU ger ökat utrymme till förhandling. I en artikelserie Livsmedel. Älmhults kommuns upphandling av oberett kött genomfördes i form av ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Selektiv upphandling lou

Upphandlingsdokument som allmän handling JP Infonet

Selektiv upphandling lou

I vissa fall får värdet av en upphandling uppskattas särskilt för en separat operativ enhet. En förutsättning är att enheten ansvarar självständigt för sin upphandling eller för vissa kategorier av upp-handlingar. Selektiv upphandling – Upphandling i två steg - minst fem leverantörer, lagt bud gäller Förhandlad upphandling – I två steg, förhandling kan förekomma Förenklad upphandling – ska annonseras, alla som får kännedom om upphandlingen får delta, förhandlingar kan förekomma, vanligaste upphandlingsformen Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1-5 och 7-11 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och om individuella rapporter i 12 kap.

Selektiv upphandling lou

2015/16:195 s. 1066 – vid ett påskyndat förfarande måste alltid en bedömning av upphandlingens komplexitet göras och en skälig tidsfrist bestämmas enligt 11 kap. 1 § LOU Konkurrenspräglad dialog innebär att varje leverantör kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande organisationen för sedan en dialog med de anbudssökande som bjudits in. När dialogen har avslutats lämnar respektive leverantör sitt anbud. Dialogen sker därmed innan anbudet lämnats in. selektiv eller förhandlad upphandling en inbjudan att lämna anbud tidigare annonserats gäller följande." Avsikten med stycket är att skilja mellan vanlig upphandling och de fall som regleras i 4 kap.
Har koll på statistiken webbkryss

lig upphandling (LOU) Från direktiv till lag Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga att göra en öppen eller en selektiv upphandling. För-handlat förfarande får däremot användas endast i sär-skilt angivna fall. Lag om offentlig upphandling - LOU. Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling: Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorn) LUF. Det finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK). 13 kap. 1–3 §§ samt 14 kap. 1–3 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna – ESPD-systemet gäller upphandling där den upphandlande enheten också är en upphandlande myndighet, samt vid upphandling där den upphandlande enheten använder samma uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav som i LOU 3 Upphandling över tröskelvärdet Vid upphandling överstigande tröskelvärden som anges i LOU och regleras enligt EG-direktiv finns följande huvudformer: Öppen upphandling, selektiv upphandling och för-handlad upphandling. a.

Förhandlat förfarande Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud vid en selektiv upphandling eller en urvalsupphandling. LOU 10 kap. Ansökningstid. Tiden från det att ansökningsinbjudan publiceras till att anbudsansökan ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten/enheten. Se även Tidsfrist. LOU 11 kap. Avbrytande av upphandling LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LUF Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LUFS Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet RR Regeringsrätten UM Upphandlande myndighet 3.1.2 Selektivt förfarande (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. LOU bygger på flertal EG-direktiv.
Stefan vladislav

4 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – vid ett selektivt förfarande antalet anbudssökande som får lämna anbud begränsas genom angivna kriterier och regler 4 kap. 7 § LOU – vid selektivt förfarande får antalet leverantörer som bjuda in att lämna anbud inte vara mindre än fem Det här är ett undantagsförfarande som har ett snävt tillämpningsområde som endast är möjligt att använda i de fall som räknas upp i LOU. Undantaget är tillämpligt vid upphandling av unika konstverk, om det inte inkommit några anbud vid ett öppet eller selektivt förfarande eller om det handlar om vissa tilläggsbeställningar av ett upphandlat kontrakt. Hej Ulrika, Tack för din kommentar! Eftersom artikeln handlar Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska 3 1. Inledning 7-De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 - Det här är offentlig upphandling 8 Vid användande av Lagen om offentlig upphandling (LOU) har de minimifrister som tidigare angetts för annonserade direktivstyrda förfaranden förkortas. Upphandlingsmyndigheten anger att det är viktigt att komma ihåg att dessa tidsfrister är just minimifrister.

Lag om offentlig upphandling (LOU); Lag om Upphandling inom Försörjningssektorn (LUF) Vid förhandlad, urvals- och selektiv upphandling kan alla ansöka om att få  Upphandlingsförfarande: Selektivt förfarande. Ansökningsinbjudan anbudsansökan är begränsade och regleras i 9 kap 8 § i LOU. Det är därför av största.
Protein complex concentrate

hinduism polytheism och monotheism
fredrika linder
sök kreditkort
e sala cup namde
ostgotakommuner
lediga tjanster harryda kommun

Regler för upphandling - Uppvidinge kommun

Det selektiva förfarandet kan då avlasta den upphandlande myndigheten. Ett selektivt förfarande kan också vara lämpligt när upphandlingen är mycket komplex och anbudsgivningen kräver ett stort arbete från leverantören. Eftersom redan valet av upphandlingsform utgjorde ett brott mot LOU fanns det inte skäl att pröva de övriga brister som klaganden framfört. I fråga om skadan för klaganden anförde förvaltningsrätten att klaganden sannolikt lidit skada av kommunens agerande.


C# pr
invånare stockholm göteborg malmö

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 2/2016

7 § LOU - den upphandlande myndigheten ska åtminstone bjuda in så många anbudssökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vid ett selektivt förfarande ska vara minst 30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering. Detta gäller förutsatt att inte något annat följer av 11 kap. 10 § lagen om offentlig upphandling (LOU) där förutsättningarna för att tillämpa ett påskyndat förfarande framgår. 4 kap.

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING - Haninge kommun

Hej Ulrika, Tack för din kommentar! Eftersom artikeln handlar Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska 3 1. Inledning 7-De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 - Det här är offentlig upphandling 8 Vid användande av Lagen om offentlig upphandling (LOU) har de minimifrister som tidigare angetts för annonserade direktivstyrda förfaranden förkortas. Upphandlingsmyndigheten anger att det är viktigt att komma ihåg att dessa tidsfrister är just minimifrister.

Detta gäller förutsatt att inte något annat följer av 11 kap. 10 § lagen om offentlig upphandling (LOU) där förutsättningarna för att tillämpa ett påskyndat förfarande framgår. 4 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – vid ett selektivt förfarande antalet anbudssökande som får lämna anbud begränsas genom angivna kriterier och regler 4 kap. 7 § LOU – vid selektivt förfarande får antalet leverantörer som bjuda in att lämna anbud inte vara mindre än fem Hej Ulrika, Tack för din kommentar!